Show simple item record

dc.contributor.advisorNkosi, Zinhle Primrose.
dc.creatorMlondo, Zanele Witnes.
dc.date.accessioned2016-07-18T06:54:55Z
dc.date.available2016-07-18T06:54:55Z
dc.date.created2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10413/13166
dc.descriptionM. Ed. University of KwaZulu-Natal, Durban 2015.en_US
dc.description.abstractInhloso yalolu cwaningo ukubheka ukufundiswa kokufunda okubhaliwe esiZulwini uLimi lokuQala lokweNgeza ebangeni leshumi. Lolu cwaningo luhlose ukuba kuphenduleke le mibuzongqangi emithathu elandelayo: (i) Othisha bakuqonda kanjani ukufundiswa kokufunda okubhaliwe ebangeni leshumi esiZulwini uLimi lokuQala lokweNgeza? (ii) Othisha bakufundisa kanjani ukufunda okubhaliwe ebangeni leshumi esiZulwini uLimi lokuQala lokweNgeza? (iii) Yini eyenza othisha bafundise ukufunda okubhaliwe ebangeni leshumi isiZulu uLimi lokuQala lokweNgeza ngendlela abakwenza ngayo? Ucwaningo lwenziwa esikoleni samabanga aphezulu esisendaweni yasePinetown. Kulesi sikole isiZulu sifundwa njengoLimi lokuQala lokweNgeza kanti sifundwa ngabafundi abakhuluma isiZulu njengoLimi lwaseKhaya kanye nalabo abakhuluma isiNgisi njengoLimi lwaseKhaya. Isikole sisendaweni enomphakathi oxube izinhlanga, amaNdiya namaZulu kanti nesikole sixubile, othisha nabafundi bangamaNdiya namaZulu. Bathathu othisha ababeyingxenye yocwaningo futhi bafundisa isiZulu uLimi lokuQala lokweNgeza. Lolu cwaningo luwucwaningo oluyikhwalithethivu (qualitative study), ngaphansi kwepharadaymu i- constructivism. Lolu wucwaningo oluyi- case study. Ulwazi luqoqwe ngokusebenzisa izingxoxo ezisakuhleleka (semi-structured interviews) nokubukela othisha befundisa (observations). Kusetshenziswe injulalwazi i- social constructivist kaVygotsky (1978) kanye nemodeli yelandscape Kendeou, Rapp no- van den Broek (2005) ukuhlaziya ulwazi olutholakele. Zine izindikimba ezigqama olwazini olutholakele. Indikimba yokuqala iphathelene nokungaqondi ukuthi kuyini ukufunda okubhaliwe. Lapha kuvela ukuthi othisha babheka ukufunda kuwukuphimisa kahle amagama, ukuchazwa kwamagama asembhalweni, ukuhlonipha izimpawu zokuloba, ukufunda kuzwakale kanye nokufundwa kwemibhalo yobuciko. Eyesibili imayelana nokungabi nanhloso ngokufundisa ukufunda okubhaliwe okuvezwa ngothisha ezingxoxweni zabo. Indikimba yesithathu iveza ukufundisa ukufunda okubhaliwe nokuhlola njengento eyodwa. Lapha kugqama ukuthi okubalulekile kothisha ukufundisela ukuhlola kunokufundisela ukuba abafundi bathuthuke ekufundeni imibhalo ngokuyiqondisisa. Eyokugcina iveza ukuba nothando lweholo kothisha esikhundleni sokuba nothando lomsebenzi. Okunye okucacayo ukuthi abakushoyo ezingxoxweni akufani nalokho abakwenzayo lapho befundisa. Izingxoxo zibaveza bengakukhathalele ngokuphelele ukufundisa futhi bengenanhloso yokufundisa ukufunda okubhaliwe, kodwa lapho sebefundisa kuyavela ukuthi kukhona abakwenzayo ukuzama ukulekelela abafundi ukuba bafunde imibhalo ngokuyiqonda. Ucwanigo lusonga ngokuphawula ngokuthi ukuba phansi kwamazinga okufunda okubhaliwe kubafundi kwenziwa ukuthi othisha ababalekeleli ngendlela efanele ukuze bathuthuke. Ngaleyo ndlela, kudingeka ukuba othisha bahlonyiswe ngokufundisa ukufunda okubhaliwe futhi bakuqonde ukubaluleka komsebenzi wabo.en_US
dc.language.isoen_ZAen_US
dc.subjectZulu language--Study and teaching (Secondary)--South Africa--KwaZulu-Natal.en_US
dc.subjectZulu (African people)--Books and reading.en_US
dc.subjectZulu literature--Study and teaching (Secondary)--South Africa--KwaZulu-Natal.en_US
dc.subjectLanguage and languages--Study and teaching (Secondary)--South Africa--KwaZulu-Natal.en_US
dc.subjectTheses--Education.en_US
dc.titleUcwaningo lokuhlola ukufundiswa kokufunda okubhaliwe ebangeni leshumi esiZulwini ulimi lokuqala lokwengeza esikoleni esisesifundeni sase Pinetown.en_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record