Show simple item record

dc.contributor.advisorButhelezi, Thabisile M.
dc.creatorMncube, Zinhle Primrose.
dc.date.accessioned2010-10-18T07:34:11Z
dc.date.available2010-10-18T07:34:11Z
dc.date.created2007
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10413/1383
dc.descriptionThesis (M.Ed.)-University of KwaZulu-Natal, 2007.en
dc.description.abstractThis study aims to investigate how isiZulu literary texts that are prescribed at secondary schools perpetuate and reinforce gender stereotypes. Situated within the interpretive paradigm, the study is a qualitative case study of one secondary school at Nkandla area, in Northern KwaZulu-Natal. Semi-structured interviews with teachers at the school as well as the Department of Education official were used to collect data. The DoE official that was interviewed is one of the personnel responsible for the selection of isiZulu literary texts for schools. Teachers interviewed were also responsible for the selection of isiZulu literary texts in the school for grades eight to ten. A semi structured interview schedule was developed as a research instrument. Content analysis was used to analyse selected literary texts as well as the Department of Education guidelines document for the selection and prescription of isiZulu literary texts. Pharr's (1988) theory of oppression as well as two of the five faces of oppression formulated by Young (1990) were used to develop a conceptual framework for the study. Findings of the study indicate that in ten out of the eleven books that were analysed, both males and females are stereotypically represented. In these books women are portrayed as nurturers, housewives, dependent, and so on. On the other side, men are portrayed as heads of families, independent, successful, artful, business people, strong, and so on. Only one book was found to challenge the stereotypes about women and men. Recommendations were formulated. Among others, it is recommended that further research be conducted to explore gender issues during the process of selection and prescription of isiZulu literary texts to be used in schools. Lolu cwanmgo luWose ukuhlola ukuthi imibhalo yobuciko yesiZulu efundwa ezikoleni zamabanga aphezulu iyigqugquzela kanjani imibono emlswe ngokobulili. Ngaphansi kwepharadaymu yomhumusho (interpretive paradigm) lolu lucwaningo lwesimo sotho (qualitative case study) lwesikole esisendaweni yaseNkandla, enhla nekwaZulu-Natali. Kusetshenziswe inhlololwazi esakuhleleka ukuqoqa ulwazi kothisha nasesikhulwini soMnyango WezeMfundo. Isikhulu soMnyango WezeMfundo esahlanganyela kulolu cwanmgo slymgxenye ekuqokweni kwemibhalo yobuciko yesiZulu efundwayo ezikoleni. Othisha abangabahlanganyeli (ababebambe iqhaza) kulolu cwaningo bayingxenye futhi ekuqokweni kwemibhalo yobuciko yesiZulu yamabanga esishiyagalombili kuya kweleshumi esikoleni abafundisa kuso. Kusetshenziswe isheduli yenhlololwazi esakuWeleka ukuthola ulwazi esikhulwini soMnyango WezeMfundo kanye nakothisha. Kuphinde kwasetshenziswa uhlaziyo lokuqukethwe (content analysis) ukucubungula imibhalo yobuciko kanye nomhlahlandlela woMnyango WezeMfundo olawula ukuqokwa kwezincwadi (imibhalo yobuciko.
dc.language.isoother
dc.subjectZulu literature--Study and teaching (Secondary)en
dc.subjectSexism and literature.
dc.subjectSexism in education--KwaZulu-Natal.
dc.subjectTheses--Education.
dc.titleUcwaningo lokuhlola ukuthi imibhalo yobuciko yesizulu efundwa ezikoleni inamthelela muni ekubhebhethekiseni imibono emiswe ngokobulili. = Investigating how isiZulu literary texts prescribed in secondary schools perpetuate and reinforce gender stereotypes.other
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record