Repository logo
 

An economic development policy implementation approach to creation of sustainable maritime SMMEs in the KwaZulu-Natal Province=Indlela yokuqala kokusebenza kwenqubomgomo yokuthuthukisa ezomnotho ukusimamisa amaSMME kwezasolwandle KwaZulu-Natali.

Thumbnail Image

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Abstract This study aimed to develop a new innovative approach towards a modern economic policy implementation, anchored towards harnessing Small Medium and Micro Enterprises (SMME’s) development and sustainability within the maritime sector. The study was conducted in Durban in the KwaZulu-Natal (KZN) Province and the objectives of the study were to determine the challenges faced by SMMEs within the ocean economy in the KZN Province and explore the concept of ocean economy within the South African context. The study also assessed the approach for an economic policy implementation, on the development and sustainability of maritime SMMEs in the KZN Province. Furthermore, the study explored pioneering the concept of a sector specific special purpose vehicle (SPV) for the development and sustainability of ocean economy SMMEs in the KZN Province. The population size of this study consisted of 200 SMMEs that are in the maritime sector in KwaZulu-Natal that are listed on the Moses Kotane database. A sample of 132 participants were selected to participate in the study, however, 123 participated in the study. The findings revealed that SMMEs in the ocean economy face many challenges and continue to experience a high stagnancy and failure rate, despite elaborate government support programmes put in place to assist them. Furthermore, the study revealed that there is a lack of institutional capacity in KZN, to manage and coordinate the potential of the partnership arrangements and mismatches that exist between the various stakeholders. This study also revealed that there is an imperative need for a paradigm shift in exploring optimal available sources of investment for ocean economy initiatives from both the public and private sectors in the ocean economy. It further revealed that expanding the collaborative empowerment approaches of economic emancipation, funding, and investments for ocean economy initiatives and projects, requires the exploration of new innovative Public-Private Partnership (PPP) approaches. The study, amongst other things, recommends the establishment by the Government and the private sector of a provincial institutional framework in the form of a maritime Special Purpose Vehicle (SPV) as an implementer of initiatives and Comprehensive Maritime Transport Policy (CMTP) statements related to economic development within the maritime sector. IQOQA Lolu cwaningo lwaluhlose ukuqhamuka nendlela entsha eqonde ekuqalisweni kokusebenza kwenqubomgomo yezomnotho yesimanje egxile ekuqiniseni, ekuthuthukiseni nasekusimamiseni ezamabhizinisi amancane iSmall Medium and Micro Enterprises emkhakheni wasolwandle. Ucwaningo lwenziwa eThekwini, KwaZulu-Natali. Izinhloso zocwaningo kwakuwukubheka ukuthi yiziphi izingqinamba amaSMME abhekene nazo kwezomnotho wasolwandle esifundazweni iKZN kanye nokuhlola umqondo womnotho wasolwandle ngokwaseNingizimu Afrika. Ucwaningo lwahlola nendlela okungaqaliswa ngayo inqubomgomo yezomnotho yokuthuthukisa nokusimamisa amaSMME asolwandle esifundazweni iKZN. Ucwaningo lwaphinde lwabhekisisa ukuqanjwa kwendlela ezobhekana nomkhakha ngqo ezoba yiSpecial Purpose Vehicle ezothuthukisa iqinise umnotho wasolwandle wamaSMMEs esifundazweni saseKZN. Iqhaza labanjwa amaSMME angama-200 emkhakheni wezasolwandle kanti wonke abhaliswe ngaphansi kwenqolobanemininingo yeMoses Kotane. Kwakuqokwe ababambiqhaza abayi-132 kodwa kwaba abayi-123 abaphumelela ukuba yingxenye yocwaningo. Imiphumela yaveza ukuthi amaSMME emnothweni wasolwandle abhekene nezingqinamba eziningi kanti kuyaqhubeka ukuzithola bentengantenga futhi bengaphumeleli yize uhulumeni enezinhlaka ezicacile zokubasekela ukuze basizakale. Ucwaningo luphinde lwathola nokuthi azikho izikhungo zokuphatha eKZN, okuyizona okumele zilawule futhi zibahlanganise nabangasebenzisana nabo bese ziqaphela nokungahambisani okukhona phakathi kwababambiqhaza abahlukahlukene. Lolu cwaningo lwaveza nokuthi kunesidingo soshintsho lwendlelakubuka ekusetshenzisweni kwezinsiza zokutshala izimali ezikhona eziqhamuka kuhulumeni nasemikhakheni ezimele emnothweni wasolwandle. Lwaphinde lwaveza nokuthi ukukhuliswa kwezindlela zokuhlomisa ngokubambisana ekukhululekeni kwezomnotho, ekuxhasweni ngezimali, kanye nokutshalwa kwezimali kumaphrojekthi omnotho wezasolwandle kudinga ukuhlolwa kwezindlela ezintsha zokubambisana phakathi kukahulumeni nabazimele iPublic-Private Partnership. Enye yezinto eziphakanyiswa wucwaningo ukuba uhulumeni nabazimele babumbe uhlaka lokuphatha lwesifundazwe iSpecial Purpose Vehicle yasolwandle ezoqinisekisa ukuqaliswa kokusebenza kwezinhlelo kanye nenqubomgomo iComprehensive Maritime Transport Policy eyamene nokuthuthukiswa kwezomnotho emkhakheni wezasolwandle. Amagama asemqoka: Umnotho wolwandle, umnotho wezasolwandle, iSpecial Purpose Vehicle, amaSMME.

Description

Doctoral Degree. University of KwaZulu-Natal, Durban.

Keywords

Citation

DOI